top of page

Dhe Anglishtja bëhet...lojë!

Lojë bëhet të mësuarit e gjuhës së huaj për nxënësit me përdorimin e teknologjive të reja në arsim. Duke përdorur projektorin dhe material autentik nga National Geographic si dhe librin dixhital (e-book) që shoqëron librin tonë tradicional nxënësit tanë mësojnë duke u argëtuar! Pa eliminuar dërrasën dhe librin, në shkollën tonë zbatohen njëkohësisht edhe metoda bashkohore në mësimdhënien e gjuhës së huaj që stimulojnë të nxënit dhe hapin horizontet e nxënësit.

bottom of page