top of page

Laboratore Virtuale

Laboratori virtual gjithmone bën më tërheqës mësimin e fizikës.

Laboratoret virtuale janë në formë demonstrimesh ose eksperimentesh që nxënësi kryen në kompjuter, duke futur të dhëna e duke marrë rezultate në mënyrë të ngjashme si në laboratoret reale. Në shumicën e rasteve ato janë simulime apo animime të thjeshta dukurish apo eksperimentesh. Ato u japin mundësi përdoruesve që jo vetëm të vëzhgojë këto dukuri apo eksperimente, por edhe të kryejë ndonjë matje apo të ndryshojë rezultatin e ndonjë matjeje dhe të regjistrojë rezultate. Shpesh këto rezultate paraqiten grafikisht, ose llogariten nga programe që përdoruesi nuk i sheh, por mund të marrë rezultatin e këtyre llogaritjeve. Në disa punë laboratori janë dhënë edhe detyra për studentin, që mund të pasurohen nga përdorues-pedagogë.

bottom of page